Regulamin pracowni

Przed oddaniem dywanu czy kilimu do naszej pracowni prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy w zakresie renowacji dywanów, kilimów, tapiserii oraz innych tkanin dekoracyjnych.

 

Ogólne warunki świadczenia usług w zakresie napraw dywanów, kilimów i innych tkanin dekoracyjnych.

                                                   

                                I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wykonawcą usługi jest firma Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów

Agnieszka Tomaszewska- Żmuda, zwana w dalszej części regulaminu Pracownia.

 1. Regulamin określa warunki wykonania usługi renowacji dywanów i kilimów oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie.
 1. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi naprawy dywanów, kilimów oraz innych tkanin dekoracyjnych należy kierować do firmy :

Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda.

 

                                       II.WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie wszelkich niezbędnych informacji oraz danych zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.
 1. Pracownia przyjmując do wykonania zlecenie, zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta według określonego cennika.
 1. Pracownia nie przyjmuje do naprawy tkanin bardzo zabrudzonych i nieprzyjemnie pachnących.
 1. Pracownia zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia, w przypadku zamówienia naprawy egzemplarza, który został przez innych wykonawców zniszczony lub wyprany niezgodnie z zaleceniami producenta, co spowodowało jego trwałe zniekształcenie lub odbarwienie.
 1. Pracownia wykonuje naprawy uszkodzeń wskazanych przez Klienta i wycenionych przez przyjmującego zlecenie.
 1. Pracownia nie odpowiada za uszkodzenia starych kilimów czy dywanów powstałych już po naprawie, na skutek użytkowania przez Klienta.
 1. Pracownia nie gwarantuje , że po renowacji starego kilimu czy dywanu nie będzie dochodziło do dalszych pęknięć lub innych uszkodzeń wynikających z wieku naprawianych przedmiotów i ich ogólnego stanu technicznego.
 1. Pracownia nie odpowiada za wady ukryte powierzonego przedmiotu
 2. Wszystkie ceny podawane są Klientowi na piśmie i są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek. Rachunek wystawiany jest w chwili, gdy zamówienie jest zrealizowane i gotowe do odbioru lub wysyłki ,chyba że zostało ustalone inaczej.
 1. Dowodem zawarcia umowy świadczenia usługi renowacji jest kwit wydany klientowi w pracowni, który należy zachować do odbioru naprawianej tkaniny.

                                        III. KOSZT WYKONANIA USŁUGI

 

 1. Wysokość opłat za świadczone przez pracownię usługi określane są przed przystąpieniem do realizacji zlecenia i po akceptacji wysokości kosztów przez klienta.
 1. Zadatek wpłacany na poczet wykonania usługi stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku rezygnacji klienta z wykonania usługi nie podlega zwrotowi.
 1. Płatność za wykonaną usługę przyjmowana jest w pracowni gotówką, BLIKIEM albo przelewem IV.   ODBIÓR DYWANÓW I KILIMÓW
 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Standardowy termin wykonania usługi wynosi 30 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od chwili przyjęcia przedmiotu. Pracownia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi szczególnie w przypadku bardzo zniszczonych dywanów i kilimów lub w okresach świątecznych.
 1. Dywany i kilimy wydajemy tylko po pokazaniu otrzymanego od nas dowodu przyjęcia.
 1. Koszty odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.
 1. Klient jest zobowiązany do odbioru przedmiotu naprawy w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o wykonaniu usługi. Po upływie tego terminu pobierana jest opłata składowa w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki.
 2. Klient jest zobowiązany do podania numeru telefonu oraz adresu mailowego w celu zapewnienia kontaktu w sprawie zamówienia.
 3. Zlecając usługę klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.
 4. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, NIP: 118-047-22-95
 5. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne jednak konieczne w celu wykonania usługi
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

                                                                       V. REKLAMACJE

 

 1. Wszystkie wykonywane usługi objęte są gwarancją.
 1. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu. Klient jest upoważniony i zobowiązany do dokonania oględzin odbieranej rzeczy. Odebranie naprawionego dywanu lub kilimu oznacza zaakceptowanie jakości usługi.
 1. Reklamacje pisemne dotyczące przedmiotu usługi przyjmowane są w chwili odbioru lub następnym dniu roboczym, a reklamowana rzecz na czas rozpatrzenia reklamacji ma pozostać w depozycie pracowni.
 1. Do reklamowanego dywanu, w razie potrzeby należy dołączyć rachunek za usługę oraz opis wady reklamowanej usługi.
 1. Reklamacje można składać pisemnie w siedzibie firmy lub drogą mailową na adres: agnieszka@zmuda.waw.pl.
 1. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 2. Klient w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.
 1. W sytuacjach spornych, wymagających ekspertyzy z uwagi na fachowe świadczenie usług przez Pracownię Naprawy Dywanów i Kilimów będzie powoływany rzeczoznawca. Koszty stąd wynikłe pokrywa klient.

  VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Pracowni.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 1. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Klienci zlecając usługę potwierdzają zapoznanie się z warunkami regulaminu Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów, jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych.
 1. Właściciel pracowni  może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.