Regulamin pracowni

Przed oddaniem obiektu do naszej pracowni prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy w zakresie renowacji dywanów, kilimów, tapiserii oraz innych tkanin dekoracyjnych.

Regulamin jest dostępny do wglądu w Pracowni.

 

Ogólne warunki świadczenia usług w zakresie napraw dywanów i innych przedmiotów.

                                                                                      I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Wykonawcą usługi jest firma Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów Agnieszka Tomaszewska- Żmuda, NIP: 118-047-22-95 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dewajtis 3, zwana w dalszej części regulaminu Pracownia.

 1. Regulamin określa warunki wykonania usługi renowacji dywanów i kilimów oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie.
 1. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi naprawy dywanów, kilimów oraz innych tkanin dekoracyjnych należy kierować do firmy :

Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda.

 

II.WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie wszelkich niezbędnych informacji oraz danych zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.
 1. Pracownia przyjmując do wykonania zlecenie, zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta.
 1. Pracownia może nie przyjąć do naprawy tkanin bardzo zabrudzonych i nieprzyjemnie pachnących.
 1. Pracownia zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia, w przypadku zamówienia naprawy egzemplarza, który został przez innych wykonawców zniszczony lub wyprany niezgodnie z zaleceniami producenta, co spowodowało jego trwałe zniekształcenie lub odbarwienie.
 1. Pracownia wykonuje naprawy uszkodzeń wskazanych przez Klienta i wycenionych przez przyjmującego zlecenie.
 1. Pracownia nie odpowiada za uszkodzenia starych kilimów czy dywanów powstałych już po naprawie, na skutek użytkowania przez Klienta.
 1. Pracownia nie gwarantuje , że po renowacji starego kilimu czy dywanu nie będzie dochodziło do dalszych pęknięć lub innych uszkodzeń wynikających z wieku naprawianych przedmiotów i ich ogólnego stanu technicznego.
 1. Pracownia nie odpowiada za wady ukryte powierzonego przedmiotu.
 2. Wszystkie ceny podawane są Klientowi na piśmie i są cenami wyrażonymi w walucie polskiej. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie jest zrealizowane i gotowe do odbioru lub wysyłki, chyba że zostało ustalone inaczej.
 1. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest podpisane przez Klienta i przedstawiciela Pracowni zlecenie.
 2. W przypadku wysyłanych tkanin do Pracowni, wymagana jest akceptacja pisemna warunków zlecenia, wysłana mailem lub SMS-em.

 

 III. KOSZT WYKONANIA USŁUGI

 

 1. Wysokości opłat, za świadczone przez pracownię usługi, podawane są Klientowi do akceptacji przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.
 2. Brak wpłaty zadatku w ciągu trzech dni roboczych skutkuje przesunięciem realizacji zleconych prac w czasie lub rezygnacją z wykonania usługi przez Pracownię.
 3. Zadatek wpłacany na poczet wykonania usługi stanowi wraz z podpisem Klienta, potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku rezygnacji klienta z wykonania usługi, zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi przed wpłaceniem zadatku klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wycenę kosztów naprawy i ocenę stanu tkaniny, której wysokość wynosi 250 zł.
 5. Należność za wykonaną usługę przyjmowana jest w pracowni gotówką albo BLIKIEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IV. ODBIÓR

 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Standardowy termin wykonania usługi wynosi 30 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od chwili przyjęcia przedmiotu. Pracownia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi, szczególnie w przypadku bardzo zniszczonych dywanów i kilimów lub w okresach świątecznych.
 2. Koszty odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.
 3. Klient jest zobowiązany do odbioru przedmiotu naprawy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o wykonaniu usługi. Po upływie tego terminu pobierana jest opłata składowa w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.
 4. Klient jest zobowiązany do podania numeru telefonu oraz adresu mailowego w celu zapewnienia kontaktu w sprawie zamówienia i odbioru.
 5. Zlecając usługę klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.
 6. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, NIP: 118-047-22-95
 7. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne jednak konieczne w celu wykonania usług. Odmowa podania danych wyklucza realizację usługi przez Pracownię.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

                                                                                                    V. REKLAMACJE

 

 1. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu. Klient jest upoważniony i zobowiązany do dokonania oględzin odbieranej rzeczy. Odebranie naprawionego dywanu lub kilimu oznacza zaakceptowanie jakości usługi.
 2. Reklamacje pisemne dotyczące przedmiotu usługi przyjmowane są w chwili odbioru lub następnym dniu roboczym, a reklamowana rzecz na czas rozpatrzenia reklamacji ma pozostać w depozycie pracowni.
 3. Do reklamowanej tkaniny, w razie potrzeby należy dołączyć fakturę za usługę oraz opis wady reklamowanej usługi.
 4. Reklamacje można składać pisemnie w siedzibie firmy lub drogą mailową na adres: agnieszka@zmuda.waw.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 1. Klient w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.
 2. W sytuacjach spornych, wymagających ekspertyzy z uwagi na fachowe świadczenie usług przez Pracownię Naprawy Dywanów i Kilimów będzie powoływany rzeczoznawca. Koszty stąd wynikłe pokrywa klient.


  VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Pracowni.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 1. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Klienci zlecając usługę osobiście lub drogą mailową lub telefonicznie, potwierdzają zapoznanie się z warunkami regulaminu Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów, jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych.
 1. Właściciel pracowni  może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.