Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy na stronie www. zmuda.waw.pl prowadzony jest przez Pracownię naprawy dywanów i kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda, posiadającą NIP: 118-047-22-95 ,  zwaną dalej „Pracownią”.
2. Dane adresowe Pracowni, ułatwiające Klientowi kontakt z Pracownią:
a) adres pocztowy: Pracownia naprawy dywanów i Klimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda ul. Dewajtis 3 ,01-815 Warszawa, Polska;
b) adres poczty elektronicznej: agnieszka@zmuda.waw.pl
c) numer telefonu (+48) 502503190, (+48) 501030922.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Pracownią od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 15:00.
3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zmuda.waw.pl niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, klawiatura lub inne urządzenie pozwalające na poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także funkcjonujące konto pocztowe (adres e-mail).
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego na stronie zmuda.waw.pl oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji,  ani logowania.
5. Sklep Internetowy  na stronie zmuda.waw.pl umożliwia przeglądania jej zawartości w dwóch językach: polski (domyślny), angielski  (opcjonalny).

6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego na stronie zmuda.waw.pl w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi normami i przeznaczeniem .
7. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania Sklepu Internetowego na stronie zmuda.waw.pl spowodowane usterką techniczną urządzeń i oprogramowania służącego do poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego na stronie zmuda.waw.pl, działaniem osób trzecich lub w wyniku siły wyższej, na które Pracownia nie miała wpływu.
8. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego zmuda.waw.pl towarów są ceną brutto oraz są podane w złotych polskich.
9. Ceny widniejące na stronie sklepu internetowego zmuda.waw.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
10. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

§ 2. Definicje

1. Formularz kontaktowy – elektroniczny system łączności pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
2. Formularz zamówienia – moduł potwierdzający zamówienie Klienta na wybrane Towary oferowane przez Pracownię.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zmuda.waw.pl.
4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Podstrona z przedmiotem – oferta sprzedaży znajdująca się w Sklepie Internetowym  Zmuda.waw.pl, prezentująca informacje oraz zdjęcia na temat sprzedawanego Towaru.
6. Sklep Internetowy lub Sklep Internetowy www.zmuda.waw.pl – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę istniejący pod zarejestrowaną polską domeną internetową www.zmuda.waw.pl
7. Sprzedawca – Pracownia naprawy dywanów i kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda.
8. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym  rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3. Zawartość i przeznaczenie

1. Sklep Internetowy Zmuda.waw.pl jest platformą sprzedaży, przez którą Klient może złożyć zamówienie na Towary oferowane przez Sprzedawcę
2. Wszelkie materiały znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego Zmuda.waw.pl są własnością Sprzedawcy i zabrania się ich wykorzystywania w celach  innych, niż związanych ze Sklepem Internetowym Zmuda.waw.pl.

§ 4. Sprzedaż

1. Sklep Internetowy Zmuda.waw.pl prowadzi sprzedaż Towarów w sieci Internet przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a informacje na temat Towarów wraz z ich ceną są zamieszczone na Podstronie z przedmiotem.
2. Ceny Towarów na Podstronach z przedmiotem Sklepu Internetowego zmda.waw.pl są określone w polskich złotych. Do podanej ceny Sprzedawca może doliczyć opłatę za transport w przypadku skorzystania przez Klienta z innej formy odbioru Towaru niż osobisty.
3. Sprzedawca za sprzedane Towary Sklepu Internetowego Zmuda.waw.pl każdorazowo wystawia rachunki.
4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Towar mający być przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. W chwili dodania Towaru do Koszyka rozpoczyna się otwarty proces zakupów, co oznacza, iż Klient może do Koszyka wprowadzić dowolną liczbę Towarów, jak również usunąć je z Koszyka.
5. Klient zobowiązany jest wypełnić dane Formularza zamówienia.
6. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru.
7. W przypadku próby dokonania zakupu Towaru przez dwóch lub więcej Klientów w jednym czasie, prawo do zakupu Towaru posiada Klient, którego płatność została zarejestrowana jako pierwsza w systemie modułu płatności. W tym przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta, którego zakup Towaru stał się nieskuteczny i dokona na jego konto zwrotu wpłaconej kwoty.
8. Klient może zmodyfikować dane do rachunku  i dostawy, które podał w Formularzu zamówienia kontaktując się ze Sprzedawcą.
9. W przypadku udzielenia przez Klienta w Formularzu zamówienia błędnych lub niepełnych danych do rachunku i dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Towaru zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
10. Sprzedawca ma prawo do niewydania zakupionego Towaru Klientowi, jeśli jego zakup może stanowić szkodę interesom Sprzedawcy, a zwłaszcza w przypadku wykrycia, iż sprzedaż Towaru odbyła się po znacznie obniżonej cenie, której wynikiem był błąd systemu Sklepu Internetowego zmuda.waw.pl, na które Sprzedawca nie miał wpływu. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto Klienta, którego zakup stał się nieskuteczny.

§ 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu  na adres: Pracownia naprawy dywanów i kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda ul.Dewajtis 3; 01-815 Warszawa
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał  sposób dostawy Produktu, inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
c) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę Umowy Sprzedaży swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 6. Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:Agnieszka@zmuda.waw.pl lub pisemnie Pracownia naprawy dywanów i kilimów ul.Dewajtis 3 , 01-815 Warszawa, Polska. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących Towaru reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
3. W przypadku Klientem niebędącego Konsumentem Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej. Strony Umowy Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Zaleca się, aby w zgłoszeniu dotyczącym Towaru zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Pracownia naprawy dywanów i kilimów ul.Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, Polska.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§10. Płatność

1. Rozliczenie transakcji internetowej (e-przelew, płatność kartą płatniczą, bądź kartą kredytową) następuje za pomocą modułu płatności (PayU), który Pracowni zapewnia: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca NIP: 7792308495 oraz REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 zł w całości opłaconym.
2. Regulamin PayU S.A. wskazanej w ust. 2 tj. PayU S.A. jest dostępny pod adresem internetowym: https://www.payu.pl/regulaminy.
3. Za skuteczne dokonanie zakupu Towaru uznaje się moment wpłaty dokonanej przez Klienta (potwierdzonej przez moduł płatności) na rzecz Sprzedawcy.
4. Zakupiony Towaru zostaje usunięty z dalszego obrotu w Sklepie Internetowym Zmuda.waw.pl i nie ma możliwości jego zakupu przez innych Klientów.
5. Zakupiony Towar zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu zapłaty przez Sprzedawcę.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
d) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Naprawy Dywanów i Kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda ul.Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, Polska
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail Agnieszka@zmuda.waw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Udzielania Pani/Panu odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem strony internetowej lub przez e-mail zapytania (sugestie, pochwały lub krytyka) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadnionym prawnie celem administratora jest prawidłowe i rzetelne prowadzenie działalności,
b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenie roszczeń przez Klienta oraz wobec Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) realizacja obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości i podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
d) przesyłanie informacji marketingowych – gdy Klient wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) w przypadku dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora danych,
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy adekwatne do celów wskazanych w ust. 3 niniejszej klauzuli, tj.:
a) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. a niniejszej klauzuli – do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia;
b) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. b niniejszej klauzuli – do momentu zakończenia umowy;
c) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. c niniejszej klauzuli – przez okres przewidziany przepisami prawa na dochodzenie roszczeń;
d) w odniesieniu do celu określonego w ust. 3 lit. d niniejszej klauzuli – przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).
potem zostaną usunięte;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji wskazanych w pkt 3 niniejszej klauzuli celów.
10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

§ 13. Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.zmuda.waw.pl  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Pracowni Naprawy Dywanów i Kilimów Agnieszka Tomaszewska-Żmuda.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody  Właściciela, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.zmuda.waw.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Pracowni  i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji treści zmienionej niniejszego regulaminu w terminie 7 dni od dnia opublikowaniu zmienionego regulaminu przez Sprzedawcę. Brak odmowy zmienionej treści Regulaminu przez Klienta uznaje się za akceptację przez niego zmienionej treści Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.),
c) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
d) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
5. Zamówienia w Sklep internetowy  Zmuda.waw.pl dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.